Memories of Venice

Podobizeň umelcovej matky
Vlastná podobizeň
Podobizeň Eleny Maróthy Šoltésovej
Splynutie duší